ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนพรัตน์  สร้างนานอก